Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

Ирина Николаевна Горанова

 

Трудов стаж: 31 години

Образование:

·         висше – магистър, през 1980 г. завършила Одески държавен университет

·         през 1986г. завършила аспирантура по специалността диференциални уравнения и математическа физика (катедра „Математическа физика” на Одеския държавен университет)

Длъжност изпълнявана в момента:

главен учител в ПМГ „Яне Сандански” гр. Гоце Делчев от м. октомври 2011г.

Основни квалификации: Първа професионално-квалификационна степен

 

Професионален опит:

 

·      10 години асистент в катедра „Висша математика” на Одеския политехнически институт

·       от ноември 1993 г. до настоящия момент работя в ПМГ "Яне Сандански”  като учител, преподаващ информатика в IX - XII клас (задължителна и профилирана подготовка)

 

Квалификационни курсове:

 

Сертификат № 2749/22.02.2014 за преминалото обучение на тема „Разработване на дидактически упражнения при работа с интерактивна дъска”

Обучение по проект "Квалификация на педагогическите специалисти" - обучение на педагогическите специалисти, заемащи нова за система на народната просвета длъжност; 30.09 - 04.10.2013г.

Сертификат № 2421/28.06.2013 за преминалото обучение на тема “Подготовка на ученици за участие в състезания и олимпиади по информационни технологии 1-4, 5-8 и 9-12 клас”, 26.06.2013 г.

Сертификат № 1238/28.10.2012 за преминато обучение на тема „Windows в класната стая. Колекция от софтуерни продукти в помощ на учителя”, 28.10.2012 г.

Сертификат № 2012280413228 за участие в практически семинар на тема „Подготовка за създаване на електронни уроци”, 27-28.04.2012 г.

Сертификат № 201125063617 за участие в практически семинар „Идентификация и работа с даровити деца”, 25.06.2011г.

Сертификат ТОК 32452 Бл за успешно завършен курс „Тестово оценяване с компютър по дисциплини от учебния план”, 24-  25.04.2009г.

Сертификат ПУП 32283 Бл за успешно завършен курс „Подготовка и управление на проекти”, 12-13.12.2008г.

Сертификат ИНМ 10059 Бл за успешно завършен курс „Интерактивни методи в обучението”, 24-15.04.2007г.

 

Участие с доклади в конференции и семинари:

1.      Национален семинар „От Ръдърфорд до Колайдера...”, Ямбол, 24-25 март 2011г.

2.      ХХХІХ  Пролетна конференция на СМБ, Албена, 6-10 април, 2010.

3.      Национален семинар за учители по информатика в Осма лятна изследователска школа по информатика на УЧИМИ, Узана,
3-8.08.2008г.

4.      Национална конференция „Училището – желана територия на ученика” (национален етап), Пловдив, 7.9.06.2007г.

5.      Областна конференция „Училището – желана територия на ученика”, Благоевград, 20-21.04.2007г.

 

Публикации в българския печат:

1.      Горанова, И., Маламова, Л. „Повишаване интереса и мотивацията при изучавяне на химия чрез създаване и използване на интерактивни презентации”, 44-та Национална конференция на учителите по химия на тема "Българското химическо образование в международната година на химията 2011", резюмета на доклади и научни съобщения, 24-26 юни 2011, София, с. 48

2.      Горанова, И. и др. Микросвят – невидимият свят на атомите. Национален семинар „От Ръдърфорд до Колайдера...”, сборник резюмета, 24-25 март 2011, Ямбол, с.34-35.

3.      Горанова, И. Ролевата игра като форма за повишаване на творческата активност на учениците в часовете по информатика. Доклади на ХХХІХ  Пролетна конференция на СМБ, Албена, 6-10 април, 2010, с. 300-305.

4.      Разработване на обучаващи програми по различни учебни дисциплини и проектно-изследователска дейност на ученици. УЧИМИ,  Осма лятна изследователска школа по математика и информатика ЛИШ’08, 20 юли – 29 август 2008 г., с.17-18.

5.      Използване на тестова проверка при изучаването на условни оператори. Сп. "Математика и информатика", 2006, кн.6, с.29-32.

6.      Курсовите работи по информатика при изучаването на модула „Увод в програмирането”. Сп. "Математика и информатика", 2006, кн.3, с12-14.

7.      Комбинирани уравнения, съдържащи тригонометрични функции. Сп. "Математика и информатика", 1997, кн.3-4, с.33-39.

8.      Решаване на някои видове логаритмични уравнения. Сп. "Математика и информатика", 1996, кн.4, с.21-26.

 

Награди:

1.      Константин Величков” за високи постижения като български учител и принос в развитието на образователното дело (ноември, 2011г.)

2.      Почетно отличие „Неофит Рилски” за дългогодишна цяластна високопрофесионална трудова дейност в системата на Народната просвета (май, 2009г.).

3.      Почетен знак на ПМГ „Яне Сандански” за цялостна високопрофесионална дейност, за изключителен принос в утвърждаване авторитета на училището (май, 2011г.).

4.      Почетна значка на ПМГ „Яне Сандански” за постигнати отлични резултати в училищната дейност, за издигане престижа на училището (май, 2011г.).

5.      Плакет на община Гоце Делчев за цялостна вископрофесионална трудова дейност и за изключителни постижения при откриването и развитието на млади таланти в областта на информатиката и информационните технологии (май, 2009г.).

 

 

 

 

Марияна Тодорова Карамитева

 

 

      Трудов стаж: 31 години

Образование:

  висше – магистър, през 1985 г. завършила Софийски университет “Климент Охридски”, гр.София с квалификация „ Химик“, със специализация учител по химия, II спец. – учител по физика

 - през 1987г. завършила Индивидуална едногодишна специализация 

“Използване на ЕИТ в обучението по химия“ в Софийски университет

“Климент Охридски”, гр.София

-  през 2000г. завършила Нов Български Университет, гр.София с професионална квалификация „Учител по английски език в средното училище“

 Длъжност изпълнявана в момента:

главен учител в ПМГ „Яне Сандански” гр. Гоце Делчев от м. септември 2016г.

Основни квалификации: Първа професионално-квалификационна степен

 Професионален опит:

  - 4 години учител по химия и ООС и информатика в ТЕ“Иван Гулев“

 - 2 години учител в бизнес колеж към ПМГ "Яне Сандански” по програмата TEMPOS

-  от септември 1993 г. до настоящия момент работя в ПМГ "Яне Сандански”  като учител, преподаващ химия и ООС в IX - XII клас (задължителна и профилирана подготовка) и английски език в VIII клас с интензивно изучаване на английсли език

 Квалификационни курсове:

 Сертификат – „The Power of Emotional Engagement in teaching young learners and teenagers”,2015г.

1. Сертификат №18366 за участие в практически семинар на тема “Съвременен модел на учебно занятие. Планиране на педагогическата дейност“, юни 2014г.

2. Удостоверение №7943 за участие в обучение на изявени педагогически специалисти, ноември 2013г.

3. Сертификат “Прилагане на антистрес умения”, 2013г

4. Удостоверение по ключова компетенция – “Лидерство и управление на промяната”, оперативна програма”Развитие на човешките ресурси”,2013г

5. Сертификат “Teaching Critical & Creative Thinking”,2013г.

6. Сертификат „Teaching WritingSuccessfully”,2013г.

7. Сертификат “Разработване на интерактивни презентации”,2012г

8. Сертификат “Windows в класната стая” – софтуерни продукти,2012г.

9.   9. Сертификат “Практики за обучение и оценяване на грамотност по природни науки”, 2012г.

10. Сертификат “Teaching Critical & Creative Thinking”,2012г.

11. Сертификат “Идентификация и работа с даровити деца”, 2011г.

12. Удостоверение по ключова компетенция “Трудови, социални и осигурителни права”, 2011г

13. Удостоверение по ключова компетенция – “Лидерство и управление на промяната”, оперативна програма”Развитие на човешките ресурси”,2011г.

14. Сертификат “ American Certificates – International Recognition”,2010г.

15. Сертификат “Making Foreign Language Eazy & Fun”,2010г.

16. Сертификат “Оценяване и сертифициране на езиковите  компетентности”,2010г.

17. Сертификат “Смесени техники на преподаване”,2009г.

18. Сертификат “Employability & Personal Development Training”,2009г.

19. Удостоверение” ДОИ за учебното съдържание по химия и ООС”,2009г.

20. Сертификат “For successful completion of the British Education Adaptatio Programme”,2008г.

21. Сертификат “Personalising your Language Classroom”,2008г.

22. Сертификат “Училището – желана територия на ученика”,2008г.

23. Сертификат “Училището – желана територия на ученика”,2007г.

24. Сертификат “Интерактивни методи на обучение”,2007г.

25. Сертификат “Practical classroom systems for remembering English”,2006g.

26. Удостоверение “Инструктори по базови и специфични компютърни  умения”, 2005г.

 Участие с доклади в конференции и семинари:

 Научно-техническа конференция с международно участие на тема „Електронно-изчислителната техника в обучението по химия в средното училище“/ 28-29.10.1985год., гр.Пловдив – тема“Върху методиката на използване на компютърните програми/ стр.20 и първо място на демонстрираната програма.

2.    Научна сесия на студентите и младите научни работници – 14.04.1986год., гр.София, стр.20.

3.    Научна сесия на студентите и младите научни работници – 15.05.1986год., гр.София.

4.   Съобщение на XXXIV Национална конференция по химия, 23-25.10.1986год., гр.Видин-стр.22 и участие с постер.

Републиканска студентска научна сесия, 04-05.11.1986год., гр.Благоевград – тема“Разработване на симулационни програми за извеждане зависимостта на скоростта на химичната реакция от  концентрацията и температурата“ – стр.3 – диплом(специална награда).

5.    XIV Международньi симпозиум маладежи, 18-20.11.1987год., гр.Пловдив, тема“Симулационньiе компьютернньiе программьi в обучении химии“ – стр.46, първо място.

6.   Седмой семинар “Проблемоьi информатики и ее применения в управлении, обучении и научнаьiх исследованиях“, Гелечица, 1988год. – доклад.

7.   XVI Национален преглед на ТНТМ, април 1988год., гр.София – симулационна компютърна програма на тема“Осмотично налягане“, стр.25, (диплом II награда).

 Публикации в българския печат:

 1. Компютърът в обучението по химия, Народна просвета, София, 1989г., стр.63.

2. Аз Буки – Професионално образование/ научно списание – тема“AN ENGLISH LANGUAGE WORKSHOP AT SCIENCE AND MATHEMATICS HIGH SCHOOL”YANE SANDANSKI”- GOTSE DELCHEV”, година XVII, книжка 3, 2015г., стр. 288-290.

Награди:

Почетно отличие „Неофит Рилски” за дългогодишна цяластна високопрофесионална трудова дейност в системата на Народната просвета (май, 2013г.).

2. Почетно отличие „Неофит Рилски” за дългогодишна цяластна високопрофесионална трудова дейност в системата на Народната просвета (май, 2008г.).

3. Почетен знак на ПМГ „Яне Сандански” за цялостна високопрофесионална дейност, за изключителен принос в утвърждаване авторитета на училището (май, 2013г.).

4. Почетна значка на ПМГ „Яне Сандански” за постигнати отлични резултати в училищната дейност, за издигане престижа на училището (май, 2012г.).

5. Плакет на община Гоце Делчев за постигнати високи резултати с ученици на регионални, национални и международни олимпиади, конкурси и състезнаия (май, 2016г.).

6. Плакет на община Гоце Делчев за постигнати високи резултати с ученици на регионални и национални олимпиади, конкурси и състезнаия (май, 2015г.).

7. Плакет на община Гоце Делчев за за постигнати високи резултати с ученици на регионални и национални олимпиади, конкурси и състезнаия (май, 2010г.).

 

Елена Емилова Търтова

 

 Трудов стаж: 16 години

 

Образование

Специалност : Българска филология, магистър филолог с педагогическа правоспособност - Софийски университет „Св. Климент Охридски“, гр. София

 Допълнителна специалност – Журналистика, СУ „ СВ. Кл. Охридски“ , гр. София. Журналист-кореспондент в средствата за масово осведомяване.

Длъжност изпълнявана в момента: главен учител в Природо-математическа „Яне Сандански” гр. Гоце Делчев от м. септември 2017г.

Основни квалификации: Първа професионалноквалификационна степен

 Професионален опит:

 Професионалноквалификационни степени

2013г. Свидетелство за придобита Първа професионалноквалификационна степен

СУ „Св. Кл. Охридски“, Департамент за информация и усъвършенстване на учители / ДИУУ/ - Свидетелство № 764/ 05.11.2013г.

 2011г       Свидетелство за придобита Втора  професионалноквалификационна степен – СУ „Св. Кл. Охридски“, Департамент за информация и усъвършенстване на учители / ДИУУ/ - София - Свидетелство № 1774/ 02.11.2011г.

 2010г.  Свидетелство за придобита  Трета  професионалноквалификационна степен       СУ „Св. Кл. Охридски“, Департамент за информация и усъвършенстване на учители / ДИУУ/ - Свидетелство № 1104/ 14.07.2010г.

 2008г.  Свидетелство за придобита Четвърта  професионалноквалификационна степен  -СУ „Св. Кл. Охридски“, Департамент за информация и усъвършенстване на учители / ДИУУ/  - Свидетелство№ 2981/ 10.11.2008г. 

  2005г -  Свидетелство за придобита  Пета професионалноквалификационна степен

  СУ „Св. Кл. Охридски“, Департамент за информация и усъвършенстване на  учители / ДИУУ/ - Свидетелство № 4449/ 01.11.2005г.

 Квалификационни курсове

2006г – Удостоверение № 01-1213/ 14-04. 2006г. за завършено обучение „ Базови и специфични компютърни умения на учители по БЕЛ“ , МОМН, Национален педагогически център

 2009г. -  Сертификат № ПУП32560 Бл за завършен курс „ Подготовка и управление на проекти“  - Фондация „ Европартньори“

 2010г. -  Свидетелство № 11205/ 30.08.2010г. за едногодишна специализация „Интегративни взаимодействия в     образователния процес“ -  придобиване на допълнителна професионална подготовка , СУ „Св.Кл.Охридски“, ДИУУ

 2010г. - Сертификат за завършено обучение на оценители на тестови задачи със свободен отговор по български език и литература/ ДЗИ /  - МОМН, ЦКОКО – 28.02.2010г.

 2010г.  Сертификат за завършено обучение на оценители на тестови задачи със свободен отговор по български език и литература / външно оценяване в 7.клас/                                            МОМН, ЦКОКО – 09.05.2010г.

 2010г. -   Сертификат за завършено обучение на съставители на тестови задачи по български език и литература  - МОМН, ЦКОКО – месец юни, 2010г.

 2010г. – Сертификат № 9358/ 20.04.2010г.  за завършено обучение „ Директорска правоспособност“, МОМН,  Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието

2011г. -  Удостоверение № 5472/ 01.02. 2011г. за завършен курс „ Диагностичната дейност на учителя по БЕЛ и чужд език“  -СУ „ Св. Кл. Охридски“, Департамент за информация и усъвършенстване на учители

 2011г.-Сертификат № 5281/ 16.03.2011г. за завършено обучение по дигитална компетентност „ Онлайн умения по проект „ ИКТ в образованието“,      ниво: Напреднал;  МОМН, Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси“2007-2013

 2011г. - Сертификат за завършено обучение „ Методика на ориентираното към действие  обучение“ / 78 часа/                                             

 2012г. -   Удостоверение№ 5749/ 27.01. 2012г. за завършен курс на тема: „ Изследователската дейност на учителя по БЕЛ и чужд език“   - СУ „Св. Кл. Охридски“, Департамент за информация и усъвършенстване на учители

 2012г.- Удостоверение № 5937/ 25.11.2012г. за завършен курс на тема: „ Оценяване на резултатите от образователния процес“ СУ „Св. Кл. Охридски“, Департамент за информация и усъвършенстване на учители

 2012г. -   Удостоверение № 2844/ 29.01.2012г. за завършен курс на тема: „ Дизайн на печатни материали“      

 2014г. – Сертификат № КПС-ВУО-6715 за завършено обучение на тема„ Обучение на педагогическите специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за оценяване на учениците“- 40 часа по проект „ Квалификация на педагогическите специалисти“

 2014г  Сертификат за участие в семинар „ Да комуникираме Европа заедно“- Европейската комисия в България – 29-31.01. 2014г., гр. Сандански

 2014г. – Сертификат № 140703/ 05.07.2014г. за завършен курс за вътрешни одитори на УСУК в професионалните гимназии

 2014г.- Сертификат 26706/ 30.11.2014г. за обучение на тема: „ Методи и подходи за решаване на конфликтни ситуации в училище“, РААБЕ България

 2014г- Участие в уебинар на издателство „ Просвета“  на тема „ Творческо писане- 11.11.2014г.

 2015г. - - Участие в уебинар на издателство „ Просвета“  на тема „ Проблеми в книжовноезиковата норма“- 17.03.2015г.

 2015г. - - Участие в уебинар на издателство „ Просвета“  на тема „ Как да оценим коректно ученическите текстове на матурите по БЕЛ в 7. И 12 клас“- 10.03.2015г.

 2015г. – Youthpass mobility of youth workers -  project  “Stay fit- stay calm” – “Erasmus +” – Greece, Thessaloniki 1st – 9th of March

 2015г. – Сертификат № 384/ 2015г. за преминато обучение на тема: „ Планиране и организиране на педагогическата дейност. Методи, подходи и иновативни техники за подобряване процеса на преподаване, подобряване на връзката с  учениците и създаване на позитивен микроклимат в клас.“

 2015г. –Сертификат за преминато обучение за треньор по дебати – Асоциация „Дебати“ – София – 28-29.11.2015г.. София

 2015г. – Сертификат № 364/ 07.12.2015г. за преминато обучение на тема: „ Възстановяване на рецептивния контекст на българската литература“ – лектор проф. Ал. Панов, БАН

 2016г. – Сертификат №151604527/ 14.01.2016г.  за преминато обучение на тема:

„ Съвременни технологии и методи на обучение за ефективно образование в дигитална учебна среда“ – Майкорософт – България

 2016г. - Международен сертификат – Офис специалист. Работа с One Note 2013, 14.01.2016г, София

 2016г. Удостоверение № 14441/ 19.12.2016г.за участие в обучение на тема „Техники за стимулиране на логическото мислене, въображението и паметта у учениците“ – Институт за следдипломна квалификация, отделение при УНСС

 2017г. – Участие в обучителен  семинар на тема "Холокост и социалната справедливост", организирано от българо-израелския инстиут и  Институт „ Олга Ленгиел“, месец юли, 2017г – Американски университет – Благоевград

Участия в конференции и семинари

2003г. – Участие в семинар на тема „ ДОИ в образователния процес – пакет за обучение на учители, които преподават в 12.клас“ – МОН, проект

„ Модернизация на образованието“

 2008г. - Национална конференция „Училището – желана територия на ученика” (общински, областен, национален етап-  гр. Пловдив, 12-15април 2008 г.)

 2008г. - Пета национална конференция "Информационни технологии в образованието - необходимата инвестиция в бъдещето на България", организатор „ Майкрософт България“ – 2008г

 2010г. -  Конференция – „ Култура, образование, младеж и региони – начин на живот 2014-2020г, организирана от евродепутата Мария Неделчева – 01-02.04.2010г.

 2011г. - Ролята на тестовете в учебния процес – съставяне, оценяване – вътреучилищна конференция

 2012г. - Съвременни средства за комуникация между учители, ученици и родители – вътреучилищна конференция

 2013Г. - „ Иновации в образователния процес“- вътреучилищна конференция

 2015г. – Сертификат за участие в научно-практическа конференция

„ Иновационни технологии и обучение в НПГ „ Димитър Талев“

2015г. – Участие във  Втората кръгла маса „Актуални проблеми на образованието по български език и литература“, организирана от Филологическия факултет при ЮЗУ, Благоевград, месец октомври 2015г.

 2016г- Участие в Първия учителски събор, иницииран от МОН

 2016г.  Сертификат № 55875/ 02.09.2016г. за участие участие в конференцията

 „ Учителят в действие. Иновативни методи и подходи за развиване на умения и компетентности у учениците“, организирана от РААБЕ – месец септември, 2016г.

 2017г. –  Участие в конференция на тема„ Иновации в образованието“, Американски университет – Благоевград, месец април 2017г.

 Публикации

Сп. „ Български език и литература“, кн.1, 2014г. Медийните текстове в обучението по български език и литература (11.клас)

 Модел за усвояване на журналистически жанрове в извънкласна форма СИП – електронно издание на ДИУУ, юни 2012г.

 Взаимодействие между обучението по роден език и чуждоезиковото обучение в часовете по СИП –В:  „ Педагогически практики, основани на взаимодействието между езиковите дисциплини в средното училище“ – помагало за учители по езикови дисциплини, изд. „ Парадигма“ 2012г.

 Награди

2012г-  Грамота от община Гоце Делчев по повод  Деня на народните будители и за особен принос в образованието и съхраняването на българската духовност, традиции и култура и популяризирането на община Гоце Делчев

 2014г. -Награда за най-добре представил се театрален състав във фестивала „ Пролет в Неврокоп“

 2014г- Трета награда на Седмия национален конкурс за литература и журналистика „ Стоян Михайловски“, Русе – колективна награда за  училищен вестник „ Светилник“

 2015г- Плакет от община Гоце Делчев за постигнати високи резултати с ученици на национални олимпиади, конкурси и състезания

 2015г.- Грамота от община Гоце Делчев за  редакцията на училищен вестник „ Светилник“ по повод Деня на славянската писменост, българската просвета и култура и за принос в популяризирането на община Гоце Делчев

 2016г.- Грамота от община Гоце Делчев за  редакцията на училищен вестник „ Светилник“ по повод Деня на славянската писменост, българската просвета и култура и за принос в популяризирането на община Гоце Делчев

 

 

 

  
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®