Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Видео.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

***

Практически насоки за действията, които учители и ученици в ПМГ „Яне Сандански“ трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации

Определения:

Дефиниция на инцидент: Инцидент е всяко травматично събитие за дете, вследствие на което е наличен риск от увреждане на неговото физическо и/или психическо здраве.

Видове насилие: физическо, психическо, сексуално.
Дете в риск, по смисъла на т. 11 от §1 на Допълнителните разпоредби на Закона за закрила на детето е:

а) чиито родители са починали, неизвестни, лишени от родителски права или чиито родителски права са ограничени, или детето е останало без тяхната грижа;

Още
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ЗА ДЕЦА
 

***

 

Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на тормоза и насилието

 

Още

 

ПИСМО НА МОН ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

 

Процедури за въвеждане на защитна мрежа за справяне с училищния тормоз

 

Още

 

***

 

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТОгр. Гоце Делчев, ул. „Детска“ №1, тел. 075/16 11 57,
e-mail: signoflove@gocenet.net,
Дневен център за деца и/или младежи с увреждания,
Емилия Панделиевагр. Гоце Делчев, ул. „Детска“ №1, тел. 075/16 21 79,
e-mail:signaflove@gocenet.net,
Център за обществена подкрепа,
Ана Чулева 
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®