Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Видео.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

 

Проекти, по които

 работи училищният екип на

 ПМГ ,,Яне Сандански” за учебната 2019/2020

 

I. Национална програма ,,Ученически олимпиади и състезания” модул "Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади"

Чрез модула се извършва провеждане на допълнителна работа с ученици за подготовка за олимпиади и участието им в националния кръг.

 

1. Биология и здравно образование

Ръководител: Силвия Мегданова

2. Астрономия

Ръководител: Карамфилка Патинова

3. Български език и литература

Ръководител: Виктория Кирева

4. Информационни технологии

Ръководител: Мария Панева

5.Руски език

Ръководител: Тодорка Янудова

 

II. Национална програма „БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС В УЧИЛИЩЕ ”

 

Постигане на оптимална организация на образователно-възпитателния процес при отсъствие на учител чрез използване на програмното финансиране.

 

III. Национална програма "ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ"

 

Подобряване на качеството и работоспособността на компютърните кабинети и възможностите за електронно обучение, достъп до съвременни информационни и комуникационни технологии, внедряването на съвременни методи за електронно обучение в системата на предучилищното и училищното образование.

Училището кандидатства и работи по следните програми:

ИКТ - Кандидатстване нза хардуерно оборудване

ИКТ - Средства за електронен дневник

ИКТ - Средства за Интернет свързаност

ИКТ - Кандидатстване за средства за доизграждане на безжични локални мрежи /wi-fi/

 

IV. ПРОЕКТ "Culture Meets Sciens" /"Културата среща науката"/ по програма Еразъм+  КД-2 за мобилност на ученици между училища.

Стратегическите партньорства в сферата на училищното образование са насочени към:

  • Развитието на иновативни педагогически практики и инструменти в сферата на училищното образование;
  • Насърчаване развитието, трансфера и приложението на добри практики в подкрепа на непрекъснатото внедряване на методи за обучение на учители;
  • Насърчаване на междукултурното разбирателство и изучаването на чужди езици;
  • Насърчаване на развитието на съвместни проучвания и изследвания в сферата на училищното образование;
  • Подпомагане на признаването и сертификацията на знания и компетентности на национално ниво, посредством Европейски и национални квалификационни рамки, и инструменти за валидиране и др.

Начало: 18.11.2018г.        

Край: 17.11.2020г.

 

V. Национална програма "Иновации в действие"

 

 Създаване на условия и подкрепа за развиване култура за създаване и прилагане на иновации във всички сфери на училищния живот. Учители от различни области на знанието обединяват усилия и време за постигане на общи цели и мултиплициране на добрите иновационни практики.
За реализацията на тази цел е необходимо да се стимулира изграждане на връзки, обмен и мрежи между иновативните училища, както и с останалите училища в страната.

ПМГ "Яне Сандански" си сътрудничи с ПМГ "Св.Климент Охридски", гр.Силистра и IIОУ "Гоце Делчев" гр.Гоце Делчев.

Модули:

"Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации" - модул 1 и модул 2

 

VI. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА  „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА”

 

Програмата  е насочена главно към обновяване на специализираното оборудване на учебни кабинети, лаборатории и работилници в съответствие с развиващите се съвременни нови технологии, към провеждане на практическо обучение в реална работна среда, модернизиране на условията за лабораторна и експериментална работа по природни науки.

 

Модул  „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки“


Дейност 1 „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки в общообразователната подготовка“

Дейност 2 „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки в профилираната подготовка“

Подобряване на образователната среда за обучение по природни науки в оборудвани кабинети по физика и астрономия, химия и опазване на околната среда и
биология и здравно образование.

Модул „Културните институции като образователна среда“

Провеждане на учебни часове по общообразователни предмети и теми, свързани с изкуства в музеи и галерии, с цел усвояване на учебното съдържание. Усвояване на учебно съдържание чрез посещения на театрални постановки и концерти. Срещи с актьори и музикални дейци по теми, свързани с конкретно учебно съдържание.

 

 

 

Проекти, по които

 работи училищният екип на

 ПМГ ,,Яне Сандански” за учебната 2018/2019

 

I. Национална програма ,,Ученически олимпиади и състезания” модул "Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади"

Чрез модула се извършва провеждане на допълнителна работа с ученици за подготовка за олимпиади и участието им в националния кръг.

 

1. Биология и здравно образование

Ръководител: Катерина Мангалова

2. Астрономия

Ръководител: Карамфилка Патинова

3. Химия и опазване на околната среда

Ръководител: Люба Маламова

5. Информационни технологии

Ръководител: Ирина Горанова

 

II. Национална програма „БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС В УЧИЛИЩЕ ”

 

Постигане на оптимална организация на образователно-възпитателния процес при отсъствие на учител чрез използване на програмното финансиране.

 

III. Национална програма "ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ"

 

Подобряване на качеството и работоспособността на компютърните кабинети и възможностите за електронно обучение, достъп до съвременни информационни и комуникационни технологии, внедряването на съвременни методи за електронно обучение в системата на предучилищното и училищното образование.

 

IV. ПРОЕКТ "Culture Meets Sciens" /"Културата среща науката"/ по програма Еразъм+  КД-2 за мобилност на ученици между училища.

Стратегическите партньорства в сферата на училищното образование са насочени към:

  • Развитието на иновативни педагогически практики и инструменти в сферата на училищното образование;
  • Насърчаване развитието, трансфера и приложението на добри практики в подкрепа на непрекъснатото внедряване на методи за обучение на учители;
  • Насърчаване на междукултурното разбирателство и изучаването на чужди езици;
  • Насърчаване на развитието на съвместни проучвания и изследвания в сферата на училищното образование;
  • Подпомагане на признаването и сертификацията на знания и компетентности на национално ниво, посредством Европейски и национални квалификационни рамки, и инструменти за валидиране и др.

Начало: 18.11.2018г.        

Край: 17.11.2020г.

 

 

 

 

Проекти, по които

 работи училищният екип на

 ПМГ ,,Яне Сандански” за учебната 2017/2018

 

I. Национална програма ,,Ученически олимпиади и състезания” модул "Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади"

Чрез модула се извършва провеждане на допълнителна работа с ученици за подготовка за олимпиади и участието им в националния кръг.

 

1. Биология и здравно образование

Ръководител: Силвия Мегданова и Катерина Мангалова

2. Английски език

Ръководител: Елица Зойкова

3. Астрономия

Ръководител: Карамфилка Патинова

4. Химия и опазване на околната среда

Ръководител: Марияна Карамитева, Иванка Гелемерова и Люба Маламова

5. География и икономика

Ръководител: Божидар Вълканов

6. Философия

Ръководител: Недялка Ангушева

 

II. Национална програма „БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС В УЧИЛИЩЕ ”

 

Постигане на оптимална организация на образователно-възпитателния процес при отсъствие на учител чрез използване на програмното финансиране.

 

III. Национална програма "ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ"

 

Подобряване на качеството и работоспособността на компютърните кабинети и възможностите за електронно обучение, достъп до съвременни информационни и комуникационни технологии, внедряването на съвременни методи за електронно обучение в системата на предучилищното и училищното образование.

 

IV. Национална програма "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) - ФАЗА 2"

 

Създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване  и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

 

V. Проект към Американска фондация за България, клон България

По този проект в училището са сформирани 2 групи за извънкласна и извънучилищна дейност по:

    - Биология и здравно образование - с ръководител Катерина Бойчева

    - Физика - с ръководител Тодор Хаджидиманов

 

 

 

 

 

Проекти, по които

 работи училищният екип на

 ПМГ ,,Яне Сандански” за учебната 2015/2016

 

 

I. Национална програма ,,С грижа за всеки ученик” модул "Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади"

 

1. Български език и литература

Ръководители: Евгения Попова, Диана Обущарова

2. Английски език

Ръководител: Димка Дерменджиева

3. Информационни технологии

Ръководител: Ирина Горанова

4. История и цивилизация

Ръководители: Боряна Вълчева, Таня Трапова

5. Философия

Ръководител: Недялка Ангушева

6. Химия и опазване на околната среда

Ръководители: Люба Маламова, Марияна Карамитева

 

 

II. Проект „НА УЧИЛИЩЕ БЕЗ ОТСЪСТВИЯ”

-       Мярка „Без свободен час”

 

 

III. Проект към Американска фондация за България, клон България

По този проект в училището са сформирани 3 групи за извънкласна и извънучилищна дейност по:

    - Математика - с ръководител Лиляна Данева

    - Химия и опазване на околната среда - с ръководител Иванка Гелемерова

    - Физика и астрономия - с ръководител Карамфилка Патинова

 

IV. Проекти към фондация "Америка за България"

 

-          - „Училище на бъдещето” за създаване на мултифункционален център  по природни науки за трансформация на учебната среда и използване на съвременни образователни методи и технологии в учебния процес.

-          - „Академия за училищни лидери“ – програма за обучение на директори по училищно лидерство и нови педагогики. Участие в десетдневно професионално посещение в Ню Йорк, посещение на  местни училища и  обмен на опит с американски колеги. Г-жа Елка Божикова ще  има възможността да се запознае с най-добрите образователни практики.

-           - „Обещаващи лидери в образованието“- програма за учители с възможност да преминат интензивно триседмично обучение в Педагогическия факултет към Колумбийския университет в Ню Йорк. Г- жа Шарланджиева ще се запознае с най-новите педагогически методики, образователни технологии и похвати за измерване на постиженията на учениците. Програмата има силен практически фокус и включва серия от посещения на училища в Ню Йорк и обмен на практики с американски колеги. След завръщането си в България тя ще сподели наученото със свои колеги и ще работи за осъвременяване на методите на преподаване.

 

 

Проекти, по които

 работи училищният екип на

 ПМГ ,,Яне Сандански” за учебната 2014/2015

 

I. За шеста поредна година в училището се работи по проект ,,С грижа за всеки ученик”.

Модул 1 ,,Осигуряване на обучение на талантливи ученици в ученически олимпиади”

По този проект през настоящата година работят:

 1. Ирина Горанова - информационни технологии

 2. Соня Коджебашева - математика

 3. Силвия Мегданова – биология и здравно образование

 

 

II. Проект ,,ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА - УСПЕХ''

По този проект в училището са сформирани 7 групи за извънкласна и извънучилищна дейност. Разнообразието от дейности ще способства за активното участие на учениците в образователния процес, съобразно техните интереси и потребности. Ще се осмисли свободното им време.

 Сформирани са клубове и секции в три направления:

 

1. Секция „Хандбал” – ръководител Александър Халачев

2. Клуб „Тенис на маса” – ръководител Андон Калайджиев

3. Клуб „Магията на химията” – ръководител Люба Маламова

4. Клуб „Евроклуб” – ръководител Боряна Вълчева

5. Клуб „Мечтая и творя” – ръководител Евгения Попова

6. Клуб „Училищни медии” – ръководител Александър Мандажиев

          7. Клуб „Малки чудеса” – ръководител Ивайло Костадинов

 

III. Проект „НА УЧИЛИЩЕ БЕЗ ОТСЪСТВИЯ”

-       Мярка „Без свободен час”

 

IV. Проект към Американска фондация за България, клон България

По този проект в училището e сформиранa 1 групa за извънкласна и извънучилищна дейност по:

    Математика - с ръководител Христина Шушутева

 

 

 

Проекти, по които

 работи училищният екип на

 ПМГ ,,Яне Сандански” за учебната 2013/2014

 

I. За пета поредна година в училището се работи по проект ,,С грижа за всеки ученик”.

Модул 1 ,,Осигуряване на обучение на талантливи ученици в ученически олимпиади”

По този проект през настоящата година работят:

 1. Ирина Горанова - информационни технологии

 2. Екатерина Тодорова - български език и литература

 3. Елена Николова – английски език

 4. Тодорка Янудова – руски език

 

II. Проект ,,ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА - УСПЕХ''

По този проект в училището са сформирани 19 групи за извънкласна и извънучилищна дейност. Голямото разнообразие от дейности ще способства за активното участие на учениците в образователния процес, съобразно техните интереси и потребности. Ще се осмисли свободното им време.

 Сформирани са клубове, секции, ателиета в три направления:

1.       секция „Хандбал” – ръководител Александър Халачев

2.       клуб „Магията на химията” – ръководител Люба Маламова

3.       клуб „Приятели на музиката” – ръководител Лиляна Сейрекова

4.       клуб „Математика в действие” – ръководител Соня Коджебашева

5.       клуб „Моят свят” – ръководител Василка Фърчева

6.       клуб „Изработка и дизайн на печатни материали” – ръководител Ваня Станчева

7.       клуб „Мечтая и творя” – ръководител Евгения Попова

8.       клуб „Искам да успея с немския език” – ръководител Недялка Петелова

9.       клуб „Математиката – навсякъде около нас” – ръководител Илияна Станкова

10.   клуб „Архимед” – ръководител Иванка Абаджиева

11.   клуб „С грижа за природата” – ръководител Силвия Мегданова

12.   клуб „Таралежите се раждат без бодли” – ръководител Боряна Вълчева

13.   клуб „Училищно радио ПМГ” – ръководител Александър Мандажиев

14.   клуб „Екология” – ръководител Карамфилка Патинова

15.   клуб „Любители на природата” – ръководител Катерина Мангалова

16.   клуб „Да съхраним българското” – ръководител Таня Трапова

17.   клуб „В света на математиката” – ръководител Илия Нурков

18.   клуб „Арт клуб” – ръководител Ивайло Костадинов

19.  клуб „Пешеходен туризъм” – ръководител Андон Калайджиев

III. Проект „НА УЧИЛИЩЕ БЕЗ ОТСЪСТВИЯ”

-       Мярка „Без свободен час”

 

-        Мярка „Без отсъствия”

 

IV. Проект «КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ»

 

-       III.5. – Превенция на училищното насилие, агресията и други

Ø  Александър Халачев

Ø  Божидар Вълканов

Ø  Василка Фърчева

Ø  Екатерина Тодорова

Ø  Соня Коджебашева

-       III.4 – Оценяване постиженията на учениците

Ø  Силвия Мегданова

Ø  Виктория Кирева

Ø  Мария Панева

Ø  Андон Калайджиев

 

-       III.6.2 – Главен учител или главен възпитател

Ø  Ирина Горанова

-       IV.1 – Помощник-директори по учебната дейност

Ø  Димитрия Мутафчиева

 

 

 V. Проект „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В УЧИЛИЩЕ"

 

 

 

Проекти, по които

 работи училищният екип на

 ПМГ ,,Яне Сандански” за учебната 2012/2013

 

I. За четвърта поредна година в училището се работи по проект ,,С грижа за всеки ученик”.

Модул 1 ,,Осигуряване на обучение на талантливи ученици в ученически олимпиади”

По този проект през настоящата година работят:

 1. Ирина Горанова - информационни технологии

 2. Любка Харизанова - български език и литература

 3. Димитър Тунков - история и цивилизация

 4. Мариана Карамитева - химия и опазване на околната среда

 

III. Проект ,,Успех''

По този проект в училището са сформирани 5 групи за извънкласна и извънучилищна дейност. Голямото разнообразие от дейности ще способства за активното участие на учениците в образователния процес, съобразно техните интереси и потребности. Ще се осмисли свободното им време.

 Сформирани са клубове, секции, ателиета в три направления:

 

1. Клуб „Таралежите се раждат без бодли” с ръководител Боряна Вълчева

2. Клуб „Панацея” с ръководител Люба Маламова

3. Клуб „Архимед” с ръководител Иванка Абаджиева

4. Клуб „Училищно радио” с ръководител Александър Мандажиев

5. Секция по хандбал с ръководител Александър Халачев

 

 

 

Проекти, по които

 работи училищният екип на

 ПМГ ,,Яне Сандански” за учебната 2011/2012

 

I. За трета поредна година в училището се работи по проект ,,С грижа за всеки ученик”.

Модул 1 ,,Осигуряване на обучение на талантливи ученици в ученически олимпиади”

По този проект през настоящата година работят:

 1. Ирина Горанова - информационни технологии

 2. Гергана Шарланджиева - английски език

 3. Силвия Мегданова - биология и здравно обр.

 4. Мариана Карамитева и Иванка Гелемерова - химия и опазване на околната среда

 

II. Иновации в управлението

 Госпожа Елка Божикова - Директор на ПМГ "Яне Сандански" участва в четиричленния екип за регион Благоевград в Националния конкурс за Директори "Иновации в управлението" с времетраене ноември 2011г.-ноември 2012г. по темата: "Повишаване мотивацията за учене чрез използване на ИКТ в обучението по български език и литература и математика".
Национален конкурс за директори "Иновации в управлението"
- Област Благоевград

 

III. Проект ,,Успех''

 По този проект в училището са сформирани 21 групи за извънкласна и извънучилищна дейност. Голямото разнообразие от дейности ще способства за активното участие на учениците в образователния процес, съобразно техните интереси и потребности. Ще се осмисли свободното им време.

 Сформирани са клубове, секции, ателиета в три направления:

 1.Природоматематически науки и здравно образование:

- ,Млад експериментатор'' с ръководител Л. Маламова

-,,Архимед" с ръководител И. Абаджиева

-,,Млад билкар" с ръководител К. Мангалова

-,,Моя свят'' с ръководител В. Фърчева

- ,,Смях и здраве'' с ръководител С. Мегданова

-,,Кулинарните традиции в Пиринския край'' с ръководител И. Горанова

-,,Приложна математика" с ръководител И. Нурков

-,,Да плуваме заедно'' с ръководител А. Калайджиев

- ,Екология'' с ръководител К. Патинова

 2.Комуникативни умения, граждански и културни компетентности:

-,,Приказен свят" с ръководител Е. Попова

-,,Подслон за мечти" с ръководител К. Тодорова

-,,Училищно радио" с ръководител А. Мандажиев

-,,Пътешественик - съвременният бойскаут" с ръководител М. Карамитева

-,,Историята на моето селище и на моя род" с ръководител Т. Трапова

-,,Историята на моя град в снимкии разкази" с ръководител Б. Вълчева

-,,Стилно" с ръководител Н. Ангушева

 3.Културни и дигитални компетентности:

-,,Уеб-дизайн" с ръководител К. Хаджидиманова

-,,Изготвяне на комптърни презентации, клипчета" с ръководител Н. Воденичарова

-,,Музикални таланти" с ръководител Д. Гаджев

-,,Изкуството около нас" с ръководител И. Костадинов

-,,Общуване чрез танци" с ръководител А. Халачев

 

IV. Проект към Американска фондация за България, клон България

По този проект в училището са сформирани 3 групи за извънкласна и извънучилищна дейност по:

   1. Математика - с ръководител А. Абаджиева

   2. Биология - с ръководител К. Мангалова

   3. Химия - с ръководител М. Карамитева

 

V. За първа година училището се включи в проект "Квалификация на педагогическите специалисти" по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси - 2007/2012 г.".

 

 

Колективът на ПМГ „Яне Сандански” продължава да участва активно в обявените от МОМН програми за допълнителни дейности, с които се допълва бюджета на училището и то става все по-привлекателно за учениците от града и региона. 

 

 

 

ПМГ "Яне Сандански" - гр. Гоце Делчев е едно от първите училища в областта, избрано да участва в пилотното обучение по модул "Електронни дневници", разработено за нуждите на системата за образование. От 15.02.2011г. училището преминава към работа с електронния дневник. Нововъведението е в рамките на проекта "ИКТ в образованието" на МОМН, финансиран по ОП "Развитие на човешките ресурси". Разработката е на фирма "Админсофт" - основен интегратор и разработчик на информационни продукти и бази данни, предназначени за нуждите на средното образование. Във връзка с реализацията на инициативата ние получихме 10 настолни компютъра. По този начин във всеки един момент ще могат да бъдат проследявани оценките и отсъствията на учениците. Целта е по-добра информираност и връзка между учители, родители и училище.

 

 ***

            Училището спечели проект по Национална програма „Училището-територия на учениците”, модул „Ритуализация на училищния живот” под надслов „Това сме ние – Природо-математическа гимназия”.

            Неговата реализация започна през учебната 2007/2008 година и тя включва изработване на отличителни символи на нашето училище:

- значка за всеки ученик

- почетна значка за изявени ученици

- почетен знак – статуетка за изявени ученици, учители и общественици

 

***

ПМГ „Яне Сандански” спечели проект по Национална програма на МОН „С грижа за всеки ученик”, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади”.

            По този проект преподавателите по история и цивилизация, информатика и информационни технологии подготвят ученици за участие в олимпиади.

 

***

           Училището ни спечели проект по Националната програма „Училището – територия на учениците”, модул „Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност” под надслов „Училище в свободното време”.

           В училището е монтирана и функционира много успешно вътрешна радиоуредба; тя се използва редовно в час на класа, за важни съобщения на ръководството на училището, а в празнични дни и по време на междучасията учениците я използват за създаване на много приятна атмосфера в училището.

 

***

 

            ПМГ спечели проект по Национална програма „Модернизиране на материална база в училище”, модул „Обновяване на учебно-техническото оборудване”.

            Всички класни стаи и кабинети са оборудвани с нови маси и столове, което създава чувство на уют и прави  обстановката в училище приятна за учебен труд.

 

***

 

    Поредният спечелен проект от училището е проектът по Национална  програма „Училището – територия на учениците”, модул „ Ритуализация на училищния живот” за тържествено отбелязване на училищни празници и традиции под надслов  „Празникът на училището – тържество на духа”.

Беше подготвена  и много добре изпълнена програма за отбелязване на патронния празник на училището през месец Май 2009 година.

 

***

 

ПМГ „ Яне Сандански” спечели конкурс по Национална програма „Модернизиране на материалната база в училище”, модул „Спорт в училище” на стойност 64905 лв.

   Средствата са използвани  за модернизиране и обновяване на физкултурния салон. Сега учениците и преподавателите по физическо възпитание и спорт провеждат своите часове в напълно обновена спортна зала и ползват съблекални, които отговарят на всички санитарно-хигиенни показания.

 

***

 

    Библиотеката на училището спечели проект по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” към Министерството на културата на стойност 1548 лв. Закупени са 304 тома литература, което обнови фонда на библиотеката с книги, необходими на учители и ученици.

 

 

 

Проекти, които се реализират в момента

 

 

ПМГ „Яне Сандански” участва с изготвен проект по Национална кампания „За чиста околна среда” на тема: „Обичам природата и участвам в нея”.

Екипът изготвил проекта се надява да спечели, като идеята му е получените средства да се използват за довършване на цветния зелен кът, видим от ул. „Скопие” 4.

Под надслов „Природата в училище – знак за бъдещето” там ще се организират изложби на открито, шахматни състезания, а също и зона за отдих и вдъхновение на всички.

 

***

 

            Поредния успех на учителите от ПМГ „Яне Сандански” е работа по Национална програма „Училището – територия на учениците”, модул „Ритуализация на училищния живот”.

            Проектът, който бе представен е под надслов „Стилни и еднакви в облеклото – уникални в изявите си”.

            След одобрението на проекта новата ученическа униформа беше представена чрез презентация под формата на модно ревю с участие на наши ученици пред ученици, учители и родители. МОМН фиксира 70% от стойността на униформата, която се очаква да бъде готова в началото на 2010 година.

 

***

 

За втора учебна година ПМГ „Яне Сандански” печели проект по Национална програма „С грижа към всяко дете”, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади”.

            По повод проекта се подготвят ученици за олимпиадите по български език и литература, по английски език и по информационни технологии.

 

 

 

 

  
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®